GODIŠNJA SKUPŠTINA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
27. maj 2010. godine

Datum: 27.05.2010.
Broj: 04/2010.

Na osnovu člana 37. i 43. Izmena i dopuna osnivačkog akta Upravni odbor doneo je odluku o sazivanju

GODIŠNJE SKUPŠTINE
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
SUBOTICA, TRG CARA JOVANA NENADA 15/3


Skupština će se održati dana 30.06.2010. godine (sreda) sa početkom u 12 časova na I spratu Otvorenog univerziteta soba 213.

D n e v n i r e d :
1. Utvrđivanje kvoruma za rad skupštine društva
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine
3. Izbor radnih tela
4. Izbor predsednika skupštine društva
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja društva po završnom računu za 2009. godinu
6. Raspodela dobiti


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Balažević Petar