Naslovna Projekti Integralna i organska proizvodnja bilja

INTEGRALNA I ORGANSKA PROIZVODNJA HRANE

Definicija (prema FAO): - integralna zaštita bilja obuhvata suzbijanje štetnih organizama iznad ekonomskih pragova štetnosti, primenom raznih metoda, sa davanjem prednosti prirodnoj regulaciji brojnosti štetočina, patogena i korova, zadovoljavajući pri tome ekonomske, ekološke i toksikološke uslove.

Organska poljoprivredna proizvodnja se odvija uz primenu agrotehničkih mera koja ISKLJUČUJU upotrebu sintetičko - hemijskih sredstava.

Zašto organska i integralna proizvodnja?

Rastuća potreba za hranom, dovela je do razvoja poljoprivrede prevashodno se oslanjajući na primenu hemijskih sredstava i mehanizacije. Prekomerna, nekontrolisana, često i nestručna upotreba hemijskih inputa (đubriva i pesticida), u konvencionalnoj proizvodnji, sa namerom ostvarivanja što viših prinosa i profita, uzrok je što se umanjuje kvalitet i plodnost zemljišta, i zanemaruje se kvalitet i bezbednost hrane po zdravlje ljudi i životinja.
Čovek mora biti u saglasnosti sa prirodom, i mora da potpunije i dublje savlada zakonitosti prirode.

Integralna proizvodnja

Integralna zaštita bilja je optimalna kombinacija biotičkih, biotehnoloških i hemijskih mera, pri čemu se upotreba hemijskih sredstava svodi na najnužniju količinu fitofarmaceutskih sredstava.
Kada proizvođač odluči da se bavi integralnom proizvodnjom dužan je da to prijavi strukovnom udruženju.
Strukovna udruženja priprema tehnološka uputstva za određenu proizvodnju. U toku vegetacije kvalifikovane organizacije vrše pregled zasada najmanje jedan put godišnje, i sastavljaju zapisnik o svakom kontrolnom pregledu. Vlasnik gazdinstva dužan je da vodi odreženu dokumentavciju i evidenciju (o primeni đubriva, pesticida...)
Na kraju proizvodnje ovlašćena organizacija izdaje certifikat - potvrdu da je na dotičnom gazdinstvu hrana proizvedena u skladu sa principima integralne proizvodnje.
Veličina površine koju proizvođač prijavljuje je regulisan pravilnikom.
Sadni materijal mora biti zdrav.
Đubrenje veštačkim đubrivima je dozvoljeno, ali je količina ograničena. Pre nego što se pristupi đubrenju mora se uraditi analiza zemljišta na prisustvo N;P;K;humusa i pH vrednost, kako se ne bi unosile veće količine đubriva nego što je to neophodno. Prednost kod đubrenja se daje stajnjaku.
Dozvoljena je upotreba herbicida u voćnjacima ali samo u trake (1/3 površine se tretira).
Ako su plodovi pred skladištenje hemijski zaštićeni, mora biti evidentirana vrsta fungicida, količina i vreme primene, i najmanje tri meseca skladištiti pre upotrebe.

prethodna strana naredna strana