POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE SAVETODAVNE I STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

koja će se održati 17. juna 2022. godine

Datum: 13.05.2022.
Broj: 05/2022

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) i Odluke Nadzornog odbora broj 05/2022 od 11.05.2022. godine o sazivanju sednice Skupštine akcionara dana 13.05.2022. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu

SKUPŠTINE AKCIONARA
"POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" A.D.,
SUBOTICA

koja će se održati dana 17.06.2022. godine (petak), sa početkom u 13.00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I.

detaljnije u .pdf dokumentu

kao i Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara PSSS Subotica AD,

opširnije u .pdf dokumentu

U prilogu poziva:

- Punomoć za glasanje preuzmite u .pdf dokumentu

- Glasački listić preuzmite u .pdf dokumentu

Materijali za sednicu Skupštine:
  

1. U prilogu možete da preuzmete Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara ------- detaljnije u .pdf dokumentu

2. U prilogu možete preuzeti finansijske izveštaje za 2021. godinu i Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu ------- detaljnije u .pdf dokumentu

3. U prilogu možete preuzeti predloge odluka Nadzornog odbora ------- detaljnije u .pdf dokumentu

4. U prilogu možete da preuzmete Izveštaj Nadzornog odbora u poslovanju društva sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice Skupštine ------- detaljnije u .pdf dokumentu

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Balažević Petar, master prava