POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

koja će se održati 16. jula 2020. godine

Datum: 09.06.2020.
Broj: 07/2020

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i Odluke Nadzornog odbora broj 07/2020 od 09.06.2020. godine o sazivanju sednice Skupštine akcionara dana 10.07.2020. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu

SKUPŠTINE AKCIONARA
"POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" A.D.,
SUBOTICA

koja će se održati dana 16.07.2020. godine (četvrtak), sa početkom u 13.00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I.

detaljnije u .pdf dokumentu

kao i Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara PSS Subotica AD,

opširnije u .pdf dokumentu

U prilogu poziva:

- Punomoć za glasanje preuzmite u .pdf dokumentu

- Glasački listić preuzmite u .pdf dokumentu

Materijali za sednicu Skupštine:
  

1. U prilogu možete da preuzmete Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara ------- detaljnije u .pdf dokumentu

2. U prilogu možete preuzeti finansijske izveštaje za 2019. godinu i Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu ------- detaljnije u .pdf dokumentu

3. U prilogu možete preuzeti predloge odluka Nadzornog odbora ------- detaljnije u .pdf dokumentu

4. U prilogu možete da preuzmete Izveštaj Nadzornog odbora u poslovanju društva sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice Skupštine ------- detaljnije u .pdf dokumentu

5. U prilogu možete da preuzmete predlog Odluke o izmenama Statuta društva ------- detaljnije u .pdf dokumentu

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Balažević Petar, master prava