POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

koja će se održati 06. septembra 2019. godine

Datum: 16.08.2019.
Broj: 17/2019

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Odluke Nadzornog odbora broj 17/2019 od 16.08.2019. godine o sazivanju sednice Skupštine akcionara dana 16.08.2019. godine upućuje se Poziv za vanrednu sednicu

SKUPŠTINE AKCIONARA
"POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" A.D.,
SUBOTICA

koja će se održati dana 06.09.2019. godine (petak), sa početkom u 13,00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I.

detaljnije u .pdf dokumentu

kao i Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara PSS Subotica AD,

opširnije u .pdf dokumentu

U prilogu poziva:

- Punomoć za glasanje preuzmite u .pdf dokumentu

- Glasački listić preuzmite u .pdf dokumentu

Materijali za sednicu Skupštine:
  

1. U prilogu možete da preuzmete Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara ------- detaljnije u .pdf dokumentu

2. U prilogu možete da preuzmete Zapisnik sa telefonske sednice Nadzornog odbora održanog 16.08.2019 godine ------- detaljnije u .pdf dokumentu

3. U prilogu možete da preuzmete Izveštaj Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija------- detaljnije u .pdf dokumentu

4. U prilogu možete da preuzmete predlog Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ------- detaljnije u .pdf dokumentu

 

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Balažević Petar, master prava