POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

koja će se održati 14. juna 2019. godine

Datum: 13.05.2019.
Broj: 09/2019

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i Odluke Nadzornog odbora broj 09/2019 od 13.05.2019. godine o sazivanju sednice Skupštine akcionara dana 13.05.2019. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu

SKUPŠTINE AKCIONARA
"POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" A.D.,
SUBOTICA

koja će se održati dana 14.06.2019. godine (petak), sa početkom u 13,00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I.

detaljnije u .pdf dokumentu

kao i Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara PSS Subotica AD,

opširnije u .pdf dokumentu

U prilogu poziva:

- Punomoć za glasanje preuzmite u .pdf dokumentu

- Glasački listić preuzmite u .pdf dokumentu

Materijali za sednicu Skupštine:
  

1. U prilogu možete da preuzmete Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara ------- detaljnije u .pdf dokumentu

2. U prilogu možete preuzeti finansijske izveštaje za 2018. godinu i Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu ------- detaljnije u .pdf dokumentu

3. U prilogu možete preuzeti predloge odluka Nadzornog odbora ------- detaljnije u .pdf dokumentu

4. U prilogu možete da preuzmete Izveštaj Nadzornog odbora u poslovanju društva sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice Skupštine ------- detaljnije u .pdf dokumentu

5. U prilogu možete da preuzmete Izveštaj Nadzornog odbora o kupovini sopstvenih akcija ------- detaljnije u .pdf dokumentu

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Balažević Petar, master prava