POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,

koja će se održati 02. juna 2016. godine

Datum: 26.04.2016.
Broj: 07/2016

Na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) i Odluke Nadzornog odbora broj 07/2016 od 26.04.2016. godine o sazivanju sednice Skupštine akcionara dana 27.04.2016. godine upućuje se Poziv za redovnu sednicu

SKUPŠTINE AKCIONARA
"POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" A.D.,
SUBOTICA

koja će se održati dana 02.06.2016. godine (četvrtak), sa početkom u 12,00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I.

detaljnije u .pdf dokumentu

kao i Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara PSS Subotica AD,

opširnije u .pdf dokumentu

U prilogu poziva:

- Punomoć za glasanje preuzmite u .pdf dokumentu

- Glasački listić preuzmite u .pdf dokumentu

Materijali za sednicu Skupštine:
  

1. U prilogu možete da preuzmete Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara ------- detaljnije u .pdf dokumentu

2. U prilogu možete preuzeti finansijske izveštaje za 2015. godinu i Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu ------- detaljnije u .pdf dokumentu

3. U prilogu možete preuzeti predloge odluka Nadzornog odbora ------- detaljnije u .pdf dokumentu

4. U prilogu možete da preuzmete Izveštaj Nadzornog odbora u poslovanju društva sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice Skupštine ------- detaljnije u .pdf dokumentu

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Balažević Petar, master prava