REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,
24. maj 2013. godine

Datum: 24.04.2013.
Broj: 05/2013.

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima (''Službeni glasnik RS'', br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (''Službeni glasnik RS'', br. 31/2011) A.D. «Poljoprivredna stručna služba Subotica» Subotica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Nadzorni odbor Društva je na svojoj sednici održanoj dana 23.04.2013. godine doneo odluku o sazivanju

SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
"POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA",
SUBOTICA, TRG CARA JOVANA NENADA 15/3

 

I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ Subotica dana 24.05.2013. godine (petak), sa početkom u 12,00 časova u Sali 211. Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15/I.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU
            Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini objavljuje se dana 24.04.2013. godine na internet stranici društva (www.pss-subotica.rs), na internet stranici Beogradske Berze, Komisije za Hartije od vrednosti (HOV) i Agencije za privredne Registre, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

III DNEVNI RED
PRIPREMNI POSTUPAK

 1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
 2. Imenovanje zapisničara i dva overavača zapisnika,
 3. Imenovanje članova Komisije za glasanje,

REDOVAN POSTUPAK

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 12.06.2012. godine,
 2. Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2012-u godinu,
 3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu,
 4. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2012. godinu,
 5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti,
 6. Usvajanje plana poslovanja za 2013. godinu,
 7. Verifikacija mandata kooptiranog člana Nadzornog odbora i izbor člana Nadzornog odbora
 8. Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2013. godinu.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU
            Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.pss-subotica.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 časova od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI
            Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:
- pravo glasa na sednici skupštine i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

VI DAN AKCIONARA
            Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 14.05.2013. godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.
            Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice. Ako odbor direktora ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadleži sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.
     Kvorum za sednicu skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji po akcijama imaju običnu većinu od ukupnog broja glasova, odnosno 7.001 akcija sa pravom glasa.
     Skupština donosi odluke običnom većinom ukupnog broja glasova po svim tačkama dnevnog reda (7.001 glas)  u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao pisanim putem.
            Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:
            - bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
            - bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
            - je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.
            U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.
            Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
            Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju, a ako ima više od jednog punomoćja koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.
            Punomoćje se daje u pisanoj formi i može se preuzeti na internet stranici društva. 

            Ako punomoćje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.


PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Balažević Petar, master prava

detaljnije u .pdf dokumentu

preuzmite punomoćje za glasanje na Skupštini