IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE AD SUBOTICA,
dana 12.06.2012

na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", broj 31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", broj 100/06 i 116/06) POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AD iz Subotice, objavljuje

Izveštaj o održanoj redovnoj Skupštini akcionara

i

Zapisnik sa održane redovne Skupštini akcionara