REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA,
12. jun 2012. godine

Datum: 11.05.2012.
Broj: 07/2012.

Na osnovu člana 364. Zakona o privrednim društvima i 65. Zakona o tržištu kapitala, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor Društva doneo je odluku o sazivanju

SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
"POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA",
SUBOTICA, TRG CARA JOVANA NENADA 15/3


Skupština će se održati dana 12.06.2012. godine (utorak) sa početkom u 13 časova na I spratu Otvorenog univerziteta sala 211. Trg cara Jovana Nenada 15/I, Subotica.

D n e v n i r e d :
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine društva
2. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)
3. Imenovanje zapisničara i dva overavača zapisnika
4. Imenovanje članova komisije za glasanje

Redovan postupak:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
2. Donošenje Ugovora o organizovanju AD PSS Subotica - osnivački akt Društva
3. Usvajanje Statuta AD PSS Subotica
4. Donošenje poslovnika o radu skupštine Društva
5. Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja
6. Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2011. godinu
7. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu
8. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2011. godinu
9. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
10. Usvajanje plana poslovanja za 2012. godinu
11. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
12. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora
13. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2012. godini


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Balažević Petar s.r.

detaljnije u .pdf dokumentu

preuzmite punomoćje za glasanje na Skupštini