GODIŠNJA SKUPŠTINA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
28. april 2011. godine

Datum: 28.04.2011.
Broj: 07/2011.

Na osnovu člana 37. i 43. Izmena i dopuna osnivačkog akta Upravni odbor doneo je odluku o sazivanju

GODIŠNJE SKUPŠTINE
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD,
SUBOTICA, TRG CARA JOVANA NENADA 15/3


Skupština će se održati dana 03.06.2011. godine (petak) sa početkom u 12 časova na I spratu Otvorenog univerziteta soba 211. Trg cara Jovana Nenada 15/3, Subotica.

D n e v n i r e d :
1. Utvrđivanje kvoruma za rad skupštine društva
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine
3. Izbor radnih tela
- izbor zapisničara
- izbor dva overivača zapisnika
- izbor brojača glasova
4. Izbor predsednika skupštine društva
5. Razrešenje dosadašnjih članova Upravnog odbora i imenovanje novih članova Upravnog odbora
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja društva po završnom računu za 2010. godinu
7. Raspodela dobiti


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Balažević Petar s.r.