Naslovna Projekti Integralna i organska proizvodnja stoke

USLOVI ZA PRIZNAVANJE ORGANSKE PROIZVODNJE U STOČARSTVU

Jedan od uslova je prostorna izolacija stočarskih farmi i usklađen razvoj biljne i stočarske proizvodnje. Uključivanje stočarske proizvodnje u organsku poljoprivredu može početi godinu dana od uključivanja zemljišta odnosno zemljišnih parcela u ovu proizvodnju kada se hrana za stoku obezbeđuje sa ovih parcela. Metodama ove proizvodnje utvrđuje se izbor vrsta i rasa životinja, način odgoja, ishrana i zaštita životinja (zdravstvena zaštita), kao i način postupanja sa životinjama koje su došle sa drugih farmi.

Stočarstvo je važna veza u ciklusima ishrane u biološko-poljoprivrednom sistemu. Broj grla mora biti proporcionalan veličini farme i proizvodnim kapacitetima farme, odnosno veličini zemljišta za proizvodnju hrane potrebne za ishranu stoke. Odabirane životinje treba da imaju visok prag adaptacije na okolinu, da budu otporne na bolesti i dugovečne. Treba iskoristiti genetski materijal koji je dostupan uz poštovanje psihičkih potreba životinja i slobodno izražavanje osnovnih životnih potreba.

Konverzija stoke i stočnih proizvoda

Zasnivanje organske proizvodnje u stočarstvu zahteva jedan međuperiod - period preobražaja.

Animalni proizvodi mogu se prodavati kao proizvodi organske poljoprivrede samo pošto je farma ili njen odgovarajući deo bio u procesu preobražaja najmanje 12 meseci i da se omogućava primena pravila organske proizvodnje određeno vreme prema sledećim uslovima:

12 meseci u slučaju konja i goveda (uključujući i vrste bivola i bizona) za proizvodnju mesa, i u bilokom slučaju najmanje 3/4 njihovog životnog doba,
6 meseci u slučaju malih preživara i svinja,
6 meseci u slučaju životinja za proizvodnju mleka;
10 sedmica za živinu za proizvodnju mesa, pod uslovom da su pri nabavci bila mlađa od tri dana,
6 sedmica u slučaju živine za proizvodnju jaja.prethodna strana naredna strana